Jernia som selskap

Jernia skal være et ansvarlig selskap som går foran i arbeidet med å skape en mer bærekraftig handel. Dette gjelder også den menneskelige og sosiale siden av bærekraft-begrepet, den som handler om å starte med oss selv og våre nærmeste. Det er for eksempel viktig for oss å være sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi er dessuten opptatt av at alle dem som arbeider både i våre butikker og hos våre leverandører har gode og rettferdige arbeidsavtaler og -forhold. Hver av våre 130 butikker er en del av sitt lokalmiljøet, hvor mange av medarbeiderne bidrar aktivt i idrettslag, politikk og skole. Dette er også en viktig side ved bærekraft, å skape levedyktige og sterke lokalsamfunn, hvor alle kan leve gode liv.

4 elemeter i strategien

Fra et "bruk-og-kast samfunn" til et "ta-vare-på samfunn"

Slik skal vi være en del av løsningen til det grønne skiftet

1) Vi minimerer vårt klimaavtrykk

 • Vi skal redusere klimgassutslippene fra vår virksomhet med 30% innen 2023 (unntak scope 3)
 • All utgående transport skal være nullutslippstransport innen 2030
 • All inngående vei-transport skal være nullutslippstransport innen 2030
 • All emballasje fra leverandører/produkter skal være 100% resirkulert og 100% resirkulerbart innen 2025​
 • All emballasje Jernia bruker i logistikken skal være 100% resirkulert og 100% resirkulerbart innen 2023

2) Vi sørger for et ansvarlig livsløp fra råvare til deg

 • Vi tar aktive valg i innkjøpsprosessen med fokus på sirkulært livsløp og leverandørens og produsentens bruk av råvarer ​
 • Vi sikrer dokumentasjon om trygge produkter og ansvarlighet i verdikjeden gitt lovpålagte krav og Jernia sin strategi gjennom en systematisk prosess og dokumenthåndtering ​
 • Vi sikrer og deler informasjon som er relevant for Jernia som system, kunder og andre interessenter

3) Vi gjør det enkelt for deg å ta klimasmarte valg

 • Vi velger aktivt varer som varer og som er bærekraftig produsert​
 • Vi velger produkter produsert av resirkulert materiale​
 • Vi velger varer som kan repareres og tilgjengeliggjør reservedeler til kunde​
 • Vi jobber aktivt med sirkulære forretningskonsepter​
 • Vi gir deg informasjonen du trenger for å ta de gode valgene

4) Vi skal være den foretrukne arbeidsplassen i faghandel

 • Fokus på HMS i hele virksomheten​
 • ​Ansette og beholde dyktige medarbeidere gjennom kontinuerlig opplæring og utvikling​
 • Jernia er kjent for mangfold, inkludering og likestilling​
 • Fremmer digitalisering i Jernia og være langt fremme innenfor digital utvikling og kompetanse
Klimaregnskap 2021

Rapportert klimafotavtrykk på 50.521 tonn CO2

Med et klimaregnskap, som er så fullstendig som mulig, kan vi kartlegge hvor vi kan påvirke mest, og ikke minst måle resultater av de tiltakene vi gjør.

Klimaregnskapet rapporteres i henhold til GHG (Greenhouse Gas) protokollen, og for 2021 inkluderte klimaregnskapet de mest vesentlige kategoriene. Til tross for noen estimater og vesenlighetsavgrensninger leverte vi et «fullstendig» klimaregnskap til både Skift og Miljøfyrtårn ↓

97,8% indirekte

97,8% tilsvarende 49.423 tonn CO2 er relatert til produktene vi selger. Altså; den absolutt største delen av klimafotavtrykket er indirekte og via våre leverandører og produktene de produserer og frakter til vårt hovedlager eller til butikkene våre.

1,6% indirekte

1,6% tilsvarende 783 tonn CO2 er relatert til andre indirekte utslipp som forretningsreiser, franchise, transport av varer mellom butikker og hjem til kunde, avfall og kapitalvarer.

0,6% direkte

0,6% tilsvarende 314 tonn CO2 er relatert til våre direkte utslipp gjennom egen transport og våre indirekte utslipp gjennom energi.

§ Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

I 2020 fikk vi på plass nye rutiner og rammeverk som ga mer transparent informasjon om leverandører og deres virke. Vi har nå mer innsikt i blant annet klima- og miljøstategier, arbeidsforhold, produksjon- og transport rutiner. Mer åpen informasjon gir oss bedre beslutningsgrunnlag, slik at vi tar de riktige valgene som igjen gagner både deg og miljøet. Revideringer av rammeverket gjøres jevnlig slik at vi sikrer at vi til en hver tid har så god dokumentasjon på hele verdikjeden som mulig.

Mye avhenger av hva vi krever av våre leverandører

Vi i Jernia har alltid vært opptatt av å tilby kvalitetsvarer. Vi vet at du blir mer fornøyd med varer du kan bruke lenge. Sammen gjør vi miljøet en stor tjeneste når færre produkter kjøpes og kastes. For at dette skal bli mulig, stiller vi strenge krav til våre leverandører.

Leverandørkravene sørger for at vi skal kunne tilby deg varer som har lang garantitid, tilgjengelige reservedeler og reparasjonsmuligheter. Leverandøren skal også vise til bruk av klimavennlig energi, resirkulerte materialer, resirkulert emballasje, klimaeffektiv transport og gode arbeidsforhold.

Våre leverandører skal bruke de mest bærekraftige løsningene for emballasje. Helt konkret innebærer det å kutte i plast og isopor. Emballasjen skal bestå av minimum 50% resirkulert papp eller plast, og være 100% resirkulerbar.

Dess mer kunnskap vi tilegner oss på et produkts sirkulære livsløp, dess strengere og tydeligere krav kan vi stille til leverandørene våre. Derfor fortsetter vi arbeidet med å tilegne oss ny kunnskap, så vi kan ta bedre valg på vegne av deg.

Hovedkontor og butikker

Hos Jernia følger vi kravene som gjør oss til et Miljøfyrtårn

Jernia er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det betyr at vi oppfyller bærekraftskravene som Stiftelsen Miljøfyrtårn stiller, og dermed bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen får vi konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Hovedkontoret og de aller fleste butikker er allerede sertifisert, og vi jobber kontinuerlig med å oppnå 100% sertifisering for alle butikkene våre.

Les mer her →

Hos Jernia er vi aktive i Skift – Næringslivets klimaledere

Vi i Jernia mener at næringslivet er en stor del av løsningen på utfordringer omkring bærekraft. Derfor er vi aktive i Skift, et næringslivsdrevet klimainitiativ. Som medlem her ønsker vi å være pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Dessuten ønsker vi å gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet.

Les mer om Skift →

Vi har tatt Plastløftet ✋

Plastløftet er et løfte som skal bidra til mer sirkulær plastøkonomi. Initiativet er lansert av Grønt Punkt Norge. I likhet med Grønt Punkt Norge ønsker også vi smartere, mer innovativ og bærekraftig plastemballasje.

Les mer om Plastløftet

Gjennom Plastløftet forplikter vi oss til å:

1) Øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje

Vi har ambisiøse mål for hvor mye av egen emballasje som bør være laget av resirkulert plast.

2) Redusere unødvendig bruk av plast

Vi jobber aktivt med å redusere bruken av plast.

3) Designe for gjenvinning

Vi skal holde oss oppdaterte om design for gjenvinning, og dele vår kunnskap også på tvers av bransjer.

Hos Jernia går 1 krone for hver plastpose til Handelens Miljøfond

Jernia ønsker å bidra til å løse miljøproblemer knyttet til plast. 1 krone per plastpose vi selger i våre butikker går derfor til Handelens Miljøfond. Dette er Norges største private miljøfond, og Norges viktigste grep for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv. Fondet støtter miljøtiltak knyttet til plast. Visjonen er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet.

Les mer om Handelens Miljøfond

Jernia er klimainvestor

Vi i Jernia stiller strenge krav til leverandørene våre. Vi minsker emballasje og låner ut verktøy, slik at flere skal slippe å kjøpe. Alt for å minske utslippene av klimagasser, og ta vår del av ansvaret.

Men – hvor stor forskjell kan egentlig en norsk butikk-kjede gjøre? Mer enn mange tror. Derfor har vi blitt klimainvestorer i ClimatePoint.

Grønn teknologi

For å nå Paris-målene trengs det nye og utslippsfri løsninger som kan erstatte det som finnes i dag. Gjennom ClimatePoint investerer vi i de selskapene som jobber for å løse Jernias utslippsproblemer – i hele verdikjeden.

Vi er helt avhengig av at noen utvikler utslippsfri måter å produsere varer på. Frakte varer på. Og ikke minst, sirkulære måter å gjenbruke dem.

Bra for business

Vårt mål med klimainvesteringene er at de vi satser på i dag, skal komme i leverandørposisjon i morgen. Slik at ikke bare Jernia, men absolutt alle som jobber med det vi gjør, kan tilby grønne varer, fraktet med grønn transport.

Ikke bare er det bra for deg som kunde – men det er helt nødvendig for at Jernia skal finnes i fremtiden. Klimainvesteringer er rett og slett bra for business. Til tross for at verdens klimaproblem er globale er vi overbevist om at vi kan gjøre en forskjell.

Les mer om klimainvesteringer og ClimatePoint

Vanskelig å få - enkelt å velge

Derfor velger vi Svanemerket

Svanemerket er et etablert miljømerke som mange av oss kjenner til. Det stilles svært strenge krav for å svanemerke et produkt. Når et produkt er svanemerket kan vi være trygge på at produktet gir mindre miljøbelastning enn sammenlignbare produkter. Derfor vi velger vi svanemerkede produkter der det er mulig, slik at det også blir enklere for deg å ta det beste valget. Hos oss finner du derfor, utelukkende, svanemerkede stearinlys, og et stort utvalg svanemerket interiørmaling og renholdsprodukter.

Svanemerket ser på produktets levetid fra A til Å, for å sikre at den helhetlige miljøbelastningen er minst mulig. Blant annet:

 1. Økt bruk av fornybare, resirkulerte og bærekraftige råvarer
 2. Strenge kjemikaliekrav
 3. Redusert bruk av ressurser og energi
 4. Kvalitetskrav og levetid
 5. Produktdesign, demontering og mulighet for å reparere
 6. Gjenbruk og redesign
 7. Optimal avfallshåndtering

Oppskalert delingsløsning

Gjenbruk, reparasjon og vedlikehold er forankret i Jernias forretningsstrategi. Og med vår ambisjon om å bidra til en mer sirkulær økonomi er vi stolte av å bli plukket ut som en del av Ciceros spennende Upscale-prosjekt. Prosjektet handler om hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig forbruk. Foreløpig har vi utlånspilot i Drammen og Tromsø.

Les mer om prosjektet →

Hos Jernia driver vi ikke «grønnvasking»

Grønnvaskere kalles bedrifter som snakker høyt om bærekraft, uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Vi i Jernia vokter oss vel for å bli en slik. Vi ønsker i stedet å fremstå som samfunnsbyggere, som spør hva vi kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten. Vi følger derfor de 10 punktene i 

1. Vær ærlig og etterrettelig.

2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.

3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.

4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker.

5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.

6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.

7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler.

8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.

9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.

10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft.